Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

Thailand Web Stat 

FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ภาพกิจกรรม
การบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนภัยพิบัติมาเยือน”


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

         เมื่อวันที่  19 เมษายน 2554 สำนักงานเลขานุการกรม จัดบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนภัยพิบัติมาเยือน”    ห้องประชุมพึ่งบุญ  ชั้น 8  อาคาร สศก. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรยายทุกท่าน ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและส่งผลให้คลายความกังวลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน สวัสดิภาพในการทำงานและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้ มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 144 คน

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9