การประชุมทีมงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประชุมทีมงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร เพื่อวางแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้อย่างกว้างขวางนำไปใช้ออกแบบฟาร์มได้ด้วยตัวเอง โดยภายหลังจากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ได้อบรมเจ้าหน้าที่ของ สศก. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้สามารถไปเผยแพร่ได้นั้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) และเจ้าหน้าที่จาก สศท.10 จังหวัดราชบุรี ได้นำแอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D ไปเผยแพร่เกษตรกรแล้วรวมประมาณ 300 ราย โดยภายหลังจากนี้ หากหน่วยงานใด เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ต้องการเรียนรู้และนำแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ไปใช้ประโยชน์ สามารถติดต่อมาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ ในส่วนกลางสามารถติดต่อมาที่ศูนย์สารสนการเกษตร ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยการประชุมครั้งนี้ มีนายเปรมชัย เกตสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และทีมงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุชัย อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/