การจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพาราของประเทศไทย

วันที่ 9 เมษายน 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ การจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพาราของเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพาราของประเทศไทย ปี 2561 และรูปแบบการจัดทำรายงาน “เนื้อที่ยืนต้นยางพาราของประเทศไทย ปี 2561” พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยาพาราของประเทศไทย ปี 2561 ตลอดจนเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2156482781107478