การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วันที่ 18 เมษายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมบัญชีกลาง) และพิจารณาถึงแนวทางการปรับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2169403386482084