การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค (จ.ขอนแก่น)

วันที่ 30 เมษายน 2562 ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีนายเสกสรร ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบูรณาการข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนให้การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาคมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2187842977971458