การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ครั้งที่ 3/2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/