การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรพันธสัญญาซื้อขายสับปะรดโรงงาน ครั้งที่ 2/2562

      วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรพันธสัญญาซื้อขายสับปะรดโรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธาน และนางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนโรงงาน หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมรับทราบร่างสัญญากลางข้อตกลงซื้อขายสับปะรดโรงงาน และเห็นชอบหลักการโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการทำสัญญาซื้อขายสับปะรดโรงงานโดยผ่านสินเชื่อของ ธกส. ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำรายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก ธกส. แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติต่อไป ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/