สศก. ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปฯ

      วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วยนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนางพรพรรณ เห็นสว่าง ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program : Kick-off) รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดย สศก. ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ภายใต้โจทย์บูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีปัญหาสู่ความยั่งยืน : กรณียางพารา ในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2388684707887283