การประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาการตรวจสอบการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า รวมถึงแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และด้านคมนาคมระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนแผนงานโครงการสัมมนาฝึกอบรม และโครงการงบลงทุนต่างๆ ภายใต้แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2400849370004150