การทบทวนแผนเกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2565

        วันที่ 5 กันยายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 สู่แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด  และนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประเด็นการพัฒนาในด้านต่างๆภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2565 รวมถึงเปิดเวทีรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และผู้แทนเกษตรกร เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกประเด็นมากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2404063933016027