การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

           เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยการประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเข้าร่วม NDC Partnership ของไทย จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และ เห็นชอบ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP 25) ณ สาธารณรัฐชิลี และ (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 – 2563