การสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค

       วันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ระดับภูมิภาคให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 200 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2413277112094709