ประชุมการกำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ในการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น

      วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร และดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ประชุมการกำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ในการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น เพื่อให้การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการ ในแต่ะละประเด็นต่อไป ทั้งนี้โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมจำนวน 170 คน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2814672568621826