รองเลขาธิการ สศก. เข้าร่วมการประชุมหารือพืชทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crops) กรณีสินค้าโกโก้

      วันที่ 19 มีนาคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และนายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมหารือพืชทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crops) กรณีสินค้าโกโก้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรในการผลิตพืชเศรฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/