การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ กษ.

            การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ กษ. ที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอกาสนี้ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา ได้แสดงความชื่นชม สศก. ในฐานะหน่วยงานจัดทำ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยินดีสนับสนุนข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตร ผ่านกลไกศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2819062661516150