ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
และแนวโน้มเดือนมีนาคม - เมษายน 2562

 
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
     ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 186.54 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.89 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.21 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ และดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.65 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี มันสำปะหลัง และสุกร
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2561 2561 2562
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม(p)
รายได้เกษตรกร 0.71 0.64 1.64 -0.35 2.83 4.78 3.89 -6.39
ผลผลิตสินค้าเกษตร 6.77 10.92 3.56 2.73 4.05 5.23 3.21 -2.07
ราคาสินค้าเกษตร -5.67 -8.90 -2.10 -3.00 -1.17 -0.42 0.65 -4.42
 

หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                     
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 128.30 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 0.65 ซึ่งเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.92-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
       สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก และปริมาณข้าวที่ต้องการบริโภคภายในประเทศที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62
- มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
- สุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
- ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบยังมีอยู่มาก
- กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากประเทศคู่ค้ามีคำสั่งซื้อชะลอตัวลง
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
       สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศ และมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่ลดพึ่งพาการส่งออก
- สุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่มีมากขึ้น เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน
- ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะตลาดคึกคักจากเทศกาลตรุษจีน
       สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
         
       2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.88 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.51 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และอ้อยโรงงาน
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.41 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.85 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.36 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ เงาะ และส้มเขียวหวาน
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.82 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลำไย และสับปะรด
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 30.66 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.80 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
6) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 39.00 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.81
7) กลุ่มปศุสัตว์ 
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.06 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.98 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
8) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 8.41 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.65

 

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 145.40 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.21 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 4.60

 
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
      สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่
      สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
      สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลังข้าวเปลือกเจ้านาปี  สับปะรด ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ
      สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม
 

4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมีนาคม - เมษายน 2562
     4.1 เดือนมีนาคม 2562
           แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนมีนาคม 2562 คาดว่าลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 6.39 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.42  โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าราคาจะลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม นอกจากนี้ยังคาดว่า ดัชนีผลผลิตจะปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.07 โดยสินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตลดลง ได้แก่  อ้อยโรงงาน สับปะรด หอมแดงและหอมหัวใหญ่ ทั้งนี้สินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนนี้ ได้แก่ ข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง
     4.2 เดือนเมษายน 2562
           คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว ดัชนีราคา มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และดัชนีผลผลิตจะขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
    1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร
    2. Executive Summary ( TH / EN 
    3. Infographic ( TH / EN )