ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนธันวาคม 2561
และแนวโน้มเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2562

 
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
       ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนธันวาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 205.40 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.45 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.12 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม และดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 1.62 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2560 2560 2561 2562
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ธันวาคม มกราคม(p)
รายได้เกษตรกร 4.04 17.23 -4.69 1.78 -1.74 -1.24 1.45 1.88
ผลผลิตสินค้าเกษตร 7.01 11.27 3.95 12.17 1.30 -0.06 3.12 3.29
ราคาสินค้าเกษตร -2.78 4.42 -9.65 -8.90 -3.00 -1.17 -1.62 -1.36
หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                     
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
       2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนธันวาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 124.96 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.62 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.88
 


-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
   - ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
   - มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการมีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น และเป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว หัวมันสำปะหลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาด
   - สุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงรองรับนักท่องเที่ยวและวันหยุดต่อเนื่องท้ายปี
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
   
- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากด้านเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ของโลก ทั้งจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ทำให้เกิดการชะลอซื้อของประเทศผู้ใช้ยางพารา และมีการชะลอซื้อขายในตลาดล่วงหน้าจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลัก
   - ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากภาวะการค้าในประเทศและ การส่งออกชะลอตัว
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
   - ข้าวเปลือกเหนียวนาปี ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยจากพื้นที่ปลูกประสบภัยแล้ง ประกอบกับรัฐดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62
   - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
   - ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตมีมากกว่าความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศ
   - มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้มีปริมาณมันสำปะหลังออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น
 
       2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.70 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.43 สินค้าสำคัญที่ราคา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 12.05 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.56 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 4.33 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.85 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรด ลำไย
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 24.91 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.76 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 68.73 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.00
6) กลุ่มปศุสัตว์ 
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.39 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร และไข่ไก่
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.01 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร
7) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 18.63 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.31


3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
       
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนธันวาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 164.37 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 3.12 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 41.01
 

 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา -- 
    สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม
    สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรด ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
    สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง  ยางพารา และไข่ไก่
    สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และสุกร


4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
     4.1 เดือนมกราคม 2562

          แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนมกราคม 2562 ลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 1.88 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.21 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และมะพร้าว ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.29 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ำมัน สุกร และไก่เนื้อ ทั้งนี้สินค้าสำคัญที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนนี้ ได้แก่ มันสำปะหลัง และหอมแดง​
     4.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
           - ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย
           - ดัชนีราคามีแนวโน้มลดลง ขณะที่ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
    1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ( TH / EN )
    2. Executive Summary ( TH / EN 
    3. Infographic ( TH / EN )