ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนเมษายน 2562
และแนวโน้มเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562
 
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
     ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ระดับ 157.17 ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 1.77 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.66 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน และดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง ร้อยละ 1.12 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2561 2561 2562
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 มีนาคม เมษายน พฤษภาคม(p)
รายได้เกษตรกร 0.47 -0.04 1.80 0.28 -0.56 -3.74 -1.77 -2.71
ผลผลิตสินค้าเกษตร 6.49 9.73 3.96 1.44 0.14 -1.55 -1.12 0.12
ราคาสินค้าเกษตร -5.66 -8.91 -2.07 -1.15 -0.70 -2.23 -0.66 -2.83
 หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                     
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
 

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
     2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ระดับ 128.01 ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 0.66 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.97
 


-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
     สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน
     - ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพและยังมีความต้องการบริโภคจากตลาดภายในและภายนอกประเทศมาก รวมทั้งเกษตรกรมีแนวโน้มการขายแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งมีการรับประกันคุณภาพและบริการจัดส่ง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับราคาจำหน่ายสูงกว่าตลาดทั่วไป
     - สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศร้อนมากไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อตลาดภายในประเทศที่ยังมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง
     สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     
- มันสำปะหลัง ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งภาครัฐได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลัง ปี 2561/62 ทั้งระบบแล้ว รวม 7 โครงการ อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นต้น
     - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจากการที่เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำมาก อย่างไรก็ตามผลตอบแทนจากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงสูงกว่าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาของรัฐบาล
     - ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และปริมาณน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินยังคงมีจำนวนมาก ขณะที่ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเพื่อเร่งความต้องการใช้ โดยนำน้ำมันปาล์มส่วนเกินไปผลิตกระแสไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ บี 20
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
     สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรลดการกรีดยางในช่วงฤดูยางผลัดใบ ประกอบกับสภาพอากาศที่แล้งส่งผลต่อปริมาณน้ำยางที่ได้ จึงทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง
     - สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
     สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - ทุเรียน ราคาลดลง เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย อย่างไรก็ตามสหกรณ์การเกษตรหลายแห่งในภาคตะวันออกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการรวบรวมผลผลิตทุเรียนจากเกษตรกรสมาชิก เป็นตัวกลางในการซื้อขายผลผลิต และการคัดคุณภาพระหว่างเกษตรกร และบริษัทคู่ค้า โดยมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
     - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตในตลาดโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมทั่วโลกปรับลดลง ขณะที่ภาครัฐมีแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศ อาทิ จัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้ง เป็นต้น
 
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2562 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
     1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.02 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.14 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงาน
     2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.46 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.87 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
     3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 4.74 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ เงาะ และมังคุด
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 14.45 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ทุเรียน และเงาะ
     4) กลุ่มพืชผัก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 50.97 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ หอมแดง และกระเทียม
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.54 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ กระเทียม
     5) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 31.01 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 9.48 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
     6) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 33.05 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 39.15
     7) กลุ่มปศุสัตว์ 
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.81 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
     8) กลุ่มประมง
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.63 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 3.413. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
     ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ระดับ 122.77 ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 1.12 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 16.26-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
     สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน กระเทียม ไก่เนื้อ และไข่ไก่
     สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
     สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ
     สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา หอมแดง กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม

 
 
4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
     4.1 เดือนพฤษภาคม 2562
           แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนพฤษภาคม 2562 คาดว่าลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 2.71 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.83 โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าราคาจะลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน กระเทียม และไข่ไก่ อย่างไรก็ตาม คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.12 โดยสินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ทั้งนี้ สินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนนี้ ได้แก่ ข้าวนาปรัง และทุเรียน
     4.2 เดือนมิถุนายน 2562
           คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว ดัชนีราคามีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย และดัชนีผลผลิตจะทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
    1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร
    2. Executive Summary ( TH / EN 
    3. Infographic ( TH / EN )