ดัชนีรายได้เกษตรกร ดัชนีราคาสินค้าเกษตร และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ประจำเดือนตุลาคม 2562 และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
 


1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 168.21 เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.79 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.24 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน ลองกอง ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.45 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2561 2561 2562
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ตุลาคม พฤศจิกายน (p)
รายได้เกษตรกร 2.09 1.36 3.62 -0.16 3.79 0.79 3.63
ผลผลิตสินค้าเกษตร 8.18 11.26 5.76 -2.23 1.40 1.24 -1.52
ราคาสินค้าเกษตร -5.63 -8.90 -2.02 2.11 2.36 -0.45 5.23
หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                                                 
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 


2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 126.69 ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.45 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 2.17
 


-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตในรอบนาปรัง
     - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งทำให้ข้าวโพดแห้งตาย และเกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
     - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง และไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานที่กำลังทยอยเปิดโรงงานหลังจากที่ปิดในช่วงผลผลิตน้อย
     - ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
     - ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีมาตรการปลดแม่ไก่ยืนกรง ทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบน้อยกว่าความต้องการของตลาด
 
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ ทำให้การค้าชะลอตัว ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคายางพาราโดยเปรียบเทียบของไทยสูงขึ้น อย่างไรก็ตามภาครัฐได้ดำเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพืชเกษตรสำคัญ และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา โครงการสนับสนุนการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
     - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากราคาภายในประเทศถูกกดดันจากราคาตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณผลผลิตกุ้งในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกรมประมงเตรียมข้อเสนอโครงการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย อาทิส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกด้านประมง เป็นต้น
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาครัฐมีมาตรการเร่งส่งเสริมให้รถยนต์ใช้น้ำมันดีเซล B10 และ B20 ซึ่งช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกินในประเทศเพิ่มขึ้น
  
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - สุกร ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีไม่มากนัก
 
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2562 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา 
     1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.60 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคา   ลดลง ร้อยละ 1.03 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
     2) กลุ่มไม้ยืนต้น
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 10.64 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 6.38 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
     3) กลุ่มไม้ผล
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.93 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ลองกอง และเงาะ
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 3.52 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ เงาะ
     4) กลุ่มพืชน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.65 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.87 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
     5) กลุ่มพืชไม้ดอก
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.25 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 35.41
     6) กลุ่มปศุสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.03 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 3.10 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และ ไก่เนื้อ
     7) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 4.39 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.80

 

 
3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
          ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 132.78 เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 1.24 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.34
 


-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน ลองกอง ไก่เนื้อ และไข่ไก่
สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และสุกร
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ และไข่ไก่
สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง มังคุด สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม

 
 

4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนพฤศจิกายน 2562  
     
       4.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนพฤศจิกายน 2562 คาดว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 3.63 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.23 โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ได้แก่ อ้อย ทุเรียนสับปะรด ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 1.52 โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าจะมีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อย ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม
     
       4.2 เดือนธันวาคม 2562

คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะขยายตัว จากดัชนีราคาสินค้าเกษตร และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มจะขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 

 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
    1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร
    2. Infographic ( TH / EN )