ดัชนีรายได้เกษตรกร ดัชนีราคาสินค้าเกษตร และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ประจำเดือนกันยายน 2562 และแนวโน้มเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

 
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
     ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ 170.24 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 3.99 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.31 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.64 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เงาะ มังคุด และสุกร

 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2561 2561 2562
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กันยายน ตุลาคม (p)
รายได้เกษตรกร 1.60 0.84 3.15 -0.36 3.44 3.99 0.48
ผลผลิตสินค้าเกษตร 7.71 10.72 5.35 -2.40 1.06 1.31 0.98
ราคาสินค้าเกษตร -5.68 -8.92 -2.09 2.09 2.36 2.64 -0.49
หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                                                 
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
 


 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
     2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ 129.40 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 2.64 ซึ่งเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาสินค้าเกษตรทรงตัว
 

 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
     สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ยาวนานที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตในรอบนาปรัง
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งทำให้ข้าวโพดแห้งตาย และเกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
- เงาะ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าความต้องการของตลาดที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่วงปลายฤดูของผลผลิตจากทางภาคใต้
- มังคุด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตในช่วงนี้เป็นผลผลิตจากทางภาคใต้ ซึ่งในพื้นที่มีฝนตกชุก ทำให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ (เนื้อแก้ว ยางไหล) ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
- สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลง
 
     สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ โดยเพิ่มกำลังการบริโภคน้ำมันปาล์มในประเทศเพื่อดูดซับผลผลิตออกจากระบบ อาทิ การนำน้ำมันปาล์มไปผลิตพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 บี 10 และบี 20
- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาสงคราม การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ ทำให้การค้าชะลอตัว ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคายางพาราโดยเปรียบเทียบของไทยสูงขึ้น อย่างไรก็ตามภาครัฐได้ดำเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพืชเกษตรสำคัญ และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา โครงการสนับสนุนการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
- ลองกอง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตจากภาคใต้ออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับมีปัญหาคุณภาพสินค้า เพราะลองกองมีอายุการเก็บรักษาสั้น และเน่าเสียง่าย อย่างไรก็ตามมีการแก้ไขการกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคเร็วขึ้น โดยเชื่อมโยงกับตลาดปลายทางหรือจัดหาสถานที่ให้เกษตรกรจำหน่ายโดยตรง
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
      สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายฤดูผลผลิต ผลผลิตจึงมีน้อยกว่าความต้องการของโรงงาน
 
       สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากการบริโภคในประเทศชะลอตัวจากปัญหาอุทกภัย ประกอบกับผู้ประกอบการห้องเย็นชะลอการรับซื้อ เนื่องจากยังมีกุ้งในสต็อกเพียงพอกับการแปรรูป
 
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2562 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
      1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.53 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.56 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
       2) กลุ่มไม้ยืนต้น
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 6.09 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.71 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
      3) กลุ่มไม้ผล
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.51 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด เงาะ และมังคุด
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.90 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด และมังคุด
      4) กลุ่มพืชน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 8.86 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.85 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 71.30 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 52.67
      6) กลุ่มปศุสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.64 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.31 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และ ไก่เนื้อ
      7) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 10.06 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 12.32
 

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
     ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ 131.56 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 1.31 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.56


 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
     สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ไก่เนื้อ และไข่ไก่
     สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เงาะ และสุกร

-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
     สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
     สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม


4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนตุลาคม2562  
       4.1 เดือนตุลาคม 2562
      แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนตุลาคม 2562 คาดว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.48 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.98 โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ลองกอง ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.49 โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าจะมีราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม
      4.2 เดือนพฤศจิกายน 2562
      คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะขยายตัวเล็กน้อย จากดัชนีผลผลิตที่มีแนวโน้มจะขยายตัว และดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา


 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
    1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร
    2. Infographic ( TH / EN )