หนี้สินภาคเกษตร
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหนี้สินครัวเรือนภาคเกษตรของเกษตรกรไทย (ผู้ปลูกข้าว หากมี)
โดย : นักศึกษา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น