นางสาวจริยา สุทธิไชยา
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางอัญชนา ตราโช
รองเลขาธิการ
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
รองเลขาธิการ
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ
นายเปรมชัย เกตุสำเภา
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช
ศูนย์ประเมินผล
นายพลเชษฐ์ ตราโช
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
นางศศิญา ปานตั้น
สำนักงานเลขานุการกรม
นางอังคณา พุทธศรี
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
นายบุญลาภ โสวัณณะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก
นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี
นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น
นายสมมาตร ยิ่งยวด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา
นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
นายชีวิต เม่งเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท
นายชาญชัย ศศิธร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
นายสุธรรม ธรรมปาโล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
-ว่าง-
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์
นางผกาพรรณ ศรลัมพ์
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
ด้านสารสนเทศการเกษตร
นายเสกสรร ศิริกุล
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
-ว่าง-
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
นายวินิต อธิสุข
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตรวจสอบภายใน
นางพรพรรณ เห็นสว่าง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร