นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางอัญชนา ตราโช
รองเลขาธิการ
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ
ว่าง
รองเลขาธิการ
นางศศิญา ปานตั้น
สำนักงานเลขานุการกรม
นายพลเชษฐ์ ตราโช
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
นางอังคณา พุทธศรี
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช
ศูนย์ประเมินผล
นายเปรมชัย เกตุสำเภา
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
นายบุญลาภ โสวัณณะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก
นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี
นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น
นายสมมาตร ยิ่งยวด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา
นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
นายชีวิต เม่งเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท
ว่าง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
นายสุธรรม ธรรมปาโล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
นางจินตนา ปัญจะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์
นายวินิต อธิสุข
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
ด้านตรวจสอบภายใน
นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
นางพรพรรณ เห็นสว่าง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสารสนเทศการเกษตร
ว่าง
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
ว่าง
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ว่าง
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
ว่าง
ด้านพัฒนาระบบบริหาร