นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางอัญชนา ตราโช
รองเลขาธิการ
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ
นายพลเชษฐ์ ตราโช
รองเลขาธิการ
นางศศิญา ปานตั้น
สำนักงานเลขานุการกรม
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
นางอังคณา พุทธศรี
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายบุญลาภ โสวัณณะ
ศูนย์ประเมินผล
นายวินิต อธิสุข
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
-ว่าง-
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก
นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี
นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น
-ว่าง-
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา
-ว่าง-
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
นายชีวิต เม่งเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
-ว่าง-
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
-ว่าง-
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี
นายนิกร แสงเกตุ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์
นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
ด้านตรวจสอบภายใน
นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์
ด้านสารสนเทศการเกษตร
นายศรีไพร บุญยะเดช
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
นางพรพรรณ เห็นสว่าง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
นางสาวตาปี วัชรางกูร
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวกัลยา สงรอด
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
นางสาวภัสชา ผ่องใส
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายเอกราช ตรีลพ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
-ว่าง-
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร