นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางอัญชนา ตราโช
รองเลขาธิการ
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ
นายพลเชษฐ์ ตราโช
รองเลขาธิการ
นางศศิญา ปานตั้น
สำนักงานเลขานุการกรม
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
นางอังคณา พุทธศรี
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายเปรมชัย เกตุสำเภา
ศูนย์ประเมินผล
นายวินิต อธิสุข
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
นายบุญลาภ โสวัณณะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก
นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี
นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น
นายสมมาตร ยิ่งยวด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา
นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
นายชีวิต เม่งเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
นายสุธรรม ธรรมปาโล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
นางจินตนา ปัญจะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี
นายนิกร แสงเกตุ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์
นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
ด้านตรวจสอบภายใน
นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์
ด้านสารสนเทศการเกษตร
นายศรีไพร บุญยะเดช
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
นางพรพรรณ เห็นสว่าง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
นางสาวตาปี วัชรางกูร
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวกัลยา สงรอด
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
นางสาวภัสชา ผ่องใส
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายเอกราช ตรีลพ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญ
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด