สศท.7 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
สศท.4 จัดกิจกรรม 5ส
สศท.4 รับมอบ Agri-Map
60