สศท.7 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
สศท.4 จัดกิจกรรม 5ส
65