หอมหัวใหญ่

 

หอมหัวใหญ่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หอมหัวใหญ่ (ตัดจุก)
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จ.กาญจนบุรี
อ.แม่วาง อ.แม่วาง อ.ท่าม่วง
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จ.กาญจนบุรี
เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
เดือน วันที่                        
กุมภาพันธ์
1
10.50 9.00 6.00 3.00 11.00 10.00 6.00 4.00 - - - -
 
2
- - - - - - - - - - - -
 
3
- - - - - - - - - - - -
 
4
10.00 9.00 6.00 4.00 10.00 9.50 6.00 4.00 13.00 11.00 9.50 5.00
 
5
10.00 9.00 6.00 4.00 10.00 9.00 6.00 4.00 13.00 11.00 9.50 5.00
 
6
10.00 9.00 6.00 4.00 10.00 9.00 6.00 4.00 13.00 11.00 9.50 5.00
 
7
10.00 9.00 6.00 4.00 10.00 9.00 6.00 4.00 14.00 13.00 12.00 5.00
 
8
10.00 9.00 6.00 4.00 10.00 9.00 6.00 4.00        
 
9
- - - - - - - - - - - -
 
10
- - - - - - - - - - - -
 
11
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 14.00 13.00 12.00 5.00
 
12
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 14.00 13.00 12.00 5.00
 
13
9.00 8.00 6.00 3.00 9.00 8.00 6.00 3.00 14.00 13.00 12.00 5.00
 
14
9.00 8.00 5.00 3.00 9.00 8.00 5.00 3.00 14.00 13.00 12.00 5.00
 
15
9.00 8.00 5.00 3.00 9.00 8.00 5.00 3.00 14.00 13.00 12.00 5.00
 
16
- - - - - - - - - - - -
 
17
- - - - - - - - - - - -
 
18
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 12.00 12.00 7.00 4.00
 
19
- - - - - - - - - - - -
 
20
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 12.00 12.00 7.00 4.00
 
21
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 12.00 12.00 7.00 4.00
 
22
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 12.00 12.00 7.00 4.00
 
23
- - - - - - - - - - - -
 
24
- - - - - - - - - - - -
 
25
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 12.00 12.00 7.00 4.00
 
26
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 12.00 12.00 7.00 4.00
 
27
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 12.00 12.00 7.00 4.00
 
28
9.00 8.00 4.00 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 12.00 12.00 7.00 4.00