กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
170 175
 
2
- -
 
3
- -
 
4
- -
 
5
- -
 
6
- -
 
7
- -
 
8
170 -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
170 180
 
12
165 180
 
13
165 180
 
14
160 180
 
15
155 155
 
16
- -
 
17
- -
 
18
150 155
 
19
- -
 
20
150 160
 
21
150 155
 
22
150 155
 
23
- -
 
24
- -
 
25
150 145
 
26
150 145
 
27
150 150
 
28
150 150