ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
กุมภาพันธ์
1
290
 
2
-
 
3
-
 
4
290
 
5
290
 
6
290
 
7
290
 
8
290
 
9
-
 
10
-
 
11
280
 
12
280
 
13
280
 
14
280
 
15
280
 
16
-
 
17
-
 
18
280
 
19
-
 
20
280
 
21
280
 
22
280
 
23
-
 
24
-
 
25
280
 
26
280
 
27
280
 
28
260