ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
กุมภาพันธ์
1
300
 
2
-
 
3
-
 
4
300
 
5
300
 
6
300
 
7
300
 
8
300
 
9
-
 
10
-
 
11
290
 
12
290
 
13
290
 
14
290
 
15
290
 
16
-
 
17
-
 
18
290
 
19
-
 
20
290
 
21
290
 
22
290
 
23
-
 
24
-
 
25
290
 
26
290
 
27
290
 
28
270