ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
กุมภาพันธ์
1
250
 
2
-
 
3
-
 
4
-
 
5
250
 
6
250
 
7
250
 
8
250
 
9
-
 
10
-
 
11
240
 
12
240
 
13
240
 
14
240
 
15
240
 
16
-
 
17
-
 
18
230
 
19
-
 
20
230
 
21
230
 
22
230
 
23
-
 
24
-
 
25
230
 
26
220
 
27
220
 
28
220