ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
32.00 36.00
 
2
- -
 
3
- -
 
4
37.00 36.00
 
5
37.00 36.00
 
6
37.00 36.00
 
7
37.00 36.00
 
8
37.00 36.00
 
9
- -
 
10
- -
 
11
37.00 36.00
 
12
37.00 36.00
 
13
37.00 36.00
 
14
37.00 36.00
 
15
37.00 36.00
 
16
- -
 
17
- -
 
18
37.00 36.00
  19 - -
 
20
37.00 36.00
 
21
37.00 36.00
 
22
37.00 36.00
 
23
- -
 
24
- -
 
25
37.00 36.00
 
26
37.00 36.00
 
27
37.00 36.00
 
28
37.00 36.00