มะนาว

 

มะนาว

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2562 มะนาว
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส.
ตลาดกลางหนองบ้วย 
จ.นครปฐม
อ. ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
โทร. (081) 1955815
โทร. (032) 461534
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
กุมภาพันธ์
1
- - - - 200 150 120 100
 
2
- - - - - - - -
 
3
- - - - - - - -
 
4
- - - - 200 150 120 100
 
5
- - - - 200 150 120 100
 
6
- - - - 200 150 120 100
 
7
- - - - 200 150 120 100
 
8
- - - - 200 150 120 100
 
9
- - - - - - - -
 
10
- - - - - - - -
 
11
- - - - 220 200 180 150
 
12
- - - - 220 200 180 150
 
13
- - - - 220 200 180 150
 
14
- - - - 220 200 180 150
 
15
- - - - 220 200 180 150
 
16
- - - - - - - -
 
17
- - - - - - - -
 
18
- - - - 220 200 180 150
 
19
- - - - - - - -
 
20
- - - - 220 200 180 150
 
21
- - - - 220 200 180 150
 
22
- - - - 220 200 180 150
 
23
- - - - - - - -
 
24
- - - - - - - -
 
25
- - - - 250 220 200 180
 
26
- - - - 250 220 200 180
 
27
- - - - 250 220 200 180
 
28
- - - - 250 220 200 180