ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1

 

ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2562 ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1
ความชื้น 15% ความชื้น 25%
หจก.โพธิบูรพ์  หจก.โพธิบูรพ์
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร(035)423213, (081)7365940
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
10,500 9,350
 
2
- -
 
3
- -
 
4
- -
 
5
- -
 
6
10,500 9,350
 
7
10,500 9,350
 
8
10,500 9,350
 
9
- -
 
10
- -
 
11
10,500 9,450
 
12
10,500 9,450
 
13
- -
 
14
- -
 
15
- -
 
16
- -
 
17
- -
 
18
- -
 
19
- -
 
20
- -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
- -
 
24
- -
 
25
- -
 
26
- -
 
27
- -
 
28
- -