อ้อยโรงงาน

 

อ้อยโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2562 อ้อยโรงงาน
บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง่ ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร
โทร. (055)407241 โทร.(055) 729236  ต่อ 123,108
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
724.51 -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
720.10 -
 
5
709.39 -
 
6
710.20 -
 
7
715.69 -
 
8
- -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
740.89 -
 
12
735.22 -
 
13
720.73 -
 
14
723.88 -
 
15
728.29 -
 
16
- -
 
17
- -
 
18
716.32 -
 
19
- -
 
20
743.41 -
 
21
   
 
22
   
 
23
   
 
24
   
 
25
   
 
26
   
 
27
   
 
28