กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
- -
 
2
- -
 
3
135 140
 
4
135 140
 
5
135 135
 
6
140 135
 
7
140 135
 
8
- -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
140 140
 
12
145 140
 
13
145 145
 
14
145 145
 
15
- -
 
16
- -
 
17
140 145
 
18
140 145
 
19
140 145
 
20
140 140
 
21
140 140
 
22
- -
 
23
- -
 
24
140 140
 
25
140 140
 
26
140 140
 
27
140 140
 
28
140 140
 
29
- -