กระเทียม

 

กระเทียม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 กระเทียมสด
จุดรับซื้อเจ๊วรรณ คุณฉายพิน  รุ่นบาง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จ.อ.ฝาง
  จ.เชียงใหม่
 
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
-
-
 
2
-
-
 
3
-
-
 
4
-
-
 
5
-
-
 
6
-
-
 
7
-
-
 
8
-
-
 
9
-
-
 
10
-
-
 
11
-
-
 
12
-
-
 
13
-
-
 
14
-
-
 
15
-
-
 
16
-
-
 
17
-
-
 
18
16.00
-
 
19
16.00
-
 
20
16.00
-
 
21
16.00
-
 
22
-
-
 
23
-
-
 
24
16.00
-
 
25
17.00
-
 
26
17.00
-
 
27
17.00
-
 
28
17.00
-
 
29
-
-