ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
กุมภาพันธ์
1
-
 
2
-
 
3
265
 
4
265
 
5
265
 
6
265
 
7
265
 
8
-
 
9
-
 
10
-
 
11
265
 
12
265
 
13
265
 
14
265
 
15
-
 
16
-
 
17
265
 
18
265
 
19
265
 
20
265
 
21
265
 
22
-
 
23
-
 
24
265
 
25
265
 
26
265
 
27
265
 
28
265
 
29
-