กาแฟ

 

กาแฟ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 กาแฟ 
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล บริษัท เนสเล่ จำกัด
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ อ.สวี
โทร (085)8257104 จ.ชุมพร จ.ชุมพร
คละ
เดือน วันที่      
กุมภาพันธ์
1
- - -
 
2
- - -
 
3
67.00 65.00 60.00
 
4
67.00 65.00 60.00
 
5
67.00 65.00 60.00
 
6
67.00 65.00 60.00
 
7
67.00 65.00 60.00
 
8
- - -
 
9
- - -
 
10
- - -
 
11
67.00 65.00 60.00
 
12
67.00 65.00 60.00
 
13
67.00 65.00 60.00
 
14
67.00 65.00 60.00
 
15
- - -
 
16
- - -
 
17
67.00 65.00 60.00
 
18
67.00 65.00 60.00
 
19
67.00 65.00 60.00
 
20
67.00 65.00 60.00
 
21
67.00 65.00 60.00
 
22
- - -
 
23
- - -
 
24
67.00 65.00 60.00
 
25
67.00 65.00 60.00
 
26
67.00 65.00 60.00
 
27
67.00 65.00 60.00
 
28
67.00 65.00 60.00
 
29
- - -