อ้อยโรงงาน

 

อ้อยโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2562 อ้อยโรงงาน
บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร
โทร. (055)407241 โทร.(055) 729236  ต่อ 123,108
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
- -
 
2
- -
 
3
804.75 -
 
4
802.23 -
 
5
805.38 -
 
6
794.67 -
 
7
802.86 -
 
8
- -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
781.44 -
 
12
795.30 -
 
13
811.68 -
 
14
801.60 -
 
15
- -
 
16
- -
 
17
793.41 -
 
18
819.87 -
 
19
811.05 -
 
20
799.71 -
 
21
809.79 -
 
22
- -
 
23
- -
 
24
833.73 -
 
25
833.73 -
 
26
833.73 -
 
27
836.25 -
 
28
828.69 -
 
29
- -