หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 30%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
77 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.(038)601344-5
เดือน วันที่        
กุมภาพันธ์
1
- - - -
 
2
- - - -
 
3
2.45 - 2.35 2.50
 
4
2.45 - 2.35 -
 
5
2.45 - 2.35 -
 
6
2.45 - 2.35 -
 
7
2.45 - 2.35 -
 
8
- - - -
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
2.45 - 2.35 -
 
12
2.45 - 2.35 -
 
13
2.45 - 2.30 -
 
14
2.45 - 2.30 -
 
15
- - - -
 
16
- - - -
 
17
2.45 - 2.30 -
 
18
2.45 - 2.30 -
 
19
2.45 - 2.30 -
 
20
2.45 - 2.30 -
 
21
2.45 - 2.30 -
 
22
- - - -
 
23
- - - -
 
24
2.45 - 2.30 -
 
25
2.40 - 2.25 -
 
26
2.40 - 2.30 -
 
27
2.40 - 2.30 -
 
28
2.40 - 2.30 -
 
29
- - - -