กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
ตุลาคม
1
120 125
 
2
115 125
 
3
115 125
 
4
115 125
 
5
- -
 
6
- -
 
7
115 115
 
8
120 115
 
9
120 120
 
10
120 120
 
11
120 120
 
12
- -
 
13
- -
 
14
- -
 
15
125 120
 
16
125 120
 
17
125 120
 
18
125 120
 
19
- -
 
20
- -
 
21
130 130
 
22
130 130
 
23
- -
 
24
130 130
 
25
125 130
 
26
- -
 
27
- -
 
28
125 130
 
29
125 130
 
30
125 130
 
31
125 130