ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
ตุลาคม
1
34.00 37.00
 
2
34.00 37.00
 
3
34.00 37.00
 
4
34.00 37.00
 
5
- -
 
6
- -
 
7
34.00 37.00
 
8
34.00 37.00
 
9
34.00 37.00
 
10
34.00 37.00
 
11
34.00 37.00
 
12
- -
 
13
- -
 
14
- -
 
15
34.00 37.00
 
16
34.00 37.00
 
17
34.00 37.00
 
18
34.00 37.00
  19 - -
 
20
- -
 
21
34.00 37.00
 
22
34.00 37.00
 
23
- -
 
24
34.00 37.00
 
25
34.00 37.00
 
26
- -
 
27
- -
 
28
34.00 37.00
 
29
34.00 37.00
 
30
34.00 37.00
 
 31
34.00 37.00