สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
ตุลาคม
1
55.00 54.00 60.00 63.00
 
2
55.00 54.00 60.00 63.00
 
3
55.00 54.00 60.00 63.00
 
4
55.00 54.00 60.00 63.00
 
5
- - - -
 
6
- - - -
 
7
55.00 54.00 60.00 61.00
 
8
55.00 54.00 60.00 61.00
 
9
55.00 54.00 60.00 61.00
 
10
55.00 54.00 60.00 61.00
 
11
55.00 54.00 60.00 61.00
 
12
       
 
13
       
 
14
       
 
15
       
 
16
       
 
17
       
 
18
       
 
19
       
 
20
       
 
21
       
 
22
       
 
23
       
 
24
       
 
25
       
 
26
       
 
27
       
 
28
       
 
29        
 
30