มันฝรั่งโรงงาน

 

มันฝรั่งโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 มันฝรั่งโรงงาน
สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งสันทราย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.พบพระ  จ.ตาก โทร. (081)8882530
ขนาดคละ ขนาดใหญ่
 
เดือน วันที่    
ตุลาคม
1
- 14.00
 
2
- 14.00
 
3
- 14.00
 
4
- 14.00
 
5
- -
 
6
- -
 
7
- 14.00
 
8
- 14.00
 
9
- 14.00
 
10
- 14.00
 
11
- 14.00
 
12
- -
 
13
- -
 
14
- -
 
15
- 14.00
 
16
- 14.00
 
17
- 14.00
 
18
- 14.00
 
19
- -
 
20
- -
 
21
- 14.00
 
22
- 14.00
 
23
- -
 
24
- 14.00
 
25
- 14.00
 
26
- -
 
27
- -
 
28
- 14.00
 
29
- 14.00
 
30
- 14.00
 
31
- 14.00