มันสำปะหลังสด

 

มันสำปะหลังสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 มันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ  จันทร์วัฒนศิริ ร้านรับซื้อจุกพืชไร่
อ.เมือง อ.กบินทร์บุรี
จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรีี
โทร.081-7638220  
เดือน วันที่    
ตุลาคม
1
1.95 -
 
2
1.95 -
 
3
1.95 -
 
4
1.95 -
 
5
- -
 
6
- -
 
7
1.95 -
 
8
1.95 -
 
9
1.95 -
 
10
1.95 -
 
11
1.95 -
 
12
- -
 
13
- -
 
14
- -
 
15
1.95 -
 
16
1.95 -
 
17
1.95 -
 
18
2.00 -
 
19
- -
 
20
- -
 
21
2.00 -
 
22
2.00 -
 
23
- -
 
24
2.50 -
 
25
2.50 -
 
26
- -
 
27
- -
 
28
2.00 -
 
29
2.00 -
 
30
1.95 -
 
31
1.95 -