ลองกอง

 

ลองกอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 ลองกอง
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์(คุณวารินทร์)
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด
จุดรับซื้อ ต.ช้างกลาง(คุณศุภชัย)
อ.นาสาร
อ.นาสาร
อ.ช้างกลาง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
ตุลาคม
1
                 
 
2
                 
 
3
                 
 
4
                 
 
5
                 
 
6
                 
 
7
                 
 
8
                 
 
9
                 
 
10
                 
 
11
                 
 
12
                 
 
13
                 
 
14
                 
 
15
                 
 
16
                 
 
17
                 
 
18
                 
 
19
                 
 
20
                 
 
21
                 
 
22
                 
 
23
                 
 
24
                 
 
25
                 
 
26
                 
 
27
                 
 
28
                 
 
29
                 
 
30
                 
 
31