มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 มังคุดผิวมัน มังคุดผิวลาย
ตรอกนอง
สหกรณ์การเกษตร์ท่าใหม่
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง
ล้งลุงจวบ
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง
อ.ขลุง
อ.ท่าใหม่
อ.เขาสมิง
อ.บ้านค่าย
อ.เขาสมิง
จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
จ.ตราด
จ.ระยอง
จ.ตราด
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดคละ ขนาดใหญ่
ตุลาคม
1
               
 
2
               
 
3
               
 
4
               
 
5
               
 
6
               
 
7
               
 
8
               
 
9
               
 
10
               
 
11
               
 
12
               
 
13
               
 
14
               
 
15
               
 
16
               
 
17
               
 
18
               
 
19
               
 
20
               
 
21
               
 
22
               
 
23
               
 
24
               
 
25
               
 
26
               
 
27
               
 
28
               
 
29
               
 
30
               
 
31