เงาะ

 

เงาะโรงเรียน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร คุณปรวิศา นาใต้
อ.นาสาร อ.นาสาร อ.นาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 
   
เดือน วันที่      
ตุลาคม
1
     
 
2
     
 
3
     
 
4
     
 
5
     
 
6
     
 
7
     
 
8
     
 
9
     
 
10
     
 
11
     
 
12
     
 
13
     
 
14
     
 
15
     
  16      
 
17
     
 
18
     
 
19
     
 
20
     
 
21
     
 
22
     
 
23
     
 
24
     
 
25
     
 
26
     
 
27
     
 
28
     
 
29
     
 
30
     
  31