ถั่วเหลือง

 

ถั่วเหลือง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 ถั่วเหลือง
สหกรณ์การเกษตรกิ่วลม
ร้านลิ้มศักดากุล
สหกรณ์การเกษตร 
ร้านนุชจรีย์  พัฒนา
อ.งาวี
ต.หางดง อ.หางดง
อ.แม่ลาน้อย
ต.ไทยชนะศึก  อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ.ลำปาง 
จ.เชียงใหม่
จ. แม่ฮ่องสอน
จ.สุโขทัย
 โทร.054-214114
โทร.053-441627
โทร.053-689016
โทร.089-9575436
เดือน วันที่        
ตุลาคม
1
       
 
2
       
 
3
       
 
4
       
 
5
       
 
6
       
 
7
       
 
8
       
 
9
       
 
10
       
 
11
       
 
12
       
 
13
       
 
14
       
 
15
       
 
16
       
 
17
       
 
18
       
 
19
       
 
20
       
 
21
       
 
22
       
 
23
       
 
24
       
 
25
       
 
26
       
 
27
       
 
28
       
 
29
       
 
30
       
 
31