หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
ตุลาคม
1
2.05 2.20 2.15 -
 
2
2.05 2.20 2.15 -
 
3
- - - -
 
4
- - - -
 
5
2.05 2.20 2.15 -
 
6
2.05 2.20 2.15 -
 
7
2.05 2.25 2.15 -
 
8
2.05 2.25 2.15 -
 
9
2.05 2.25 2.15 -
 
10
- - - -
 
11
- - - -
 
12
2.05 2.25 2.15 -
 
13
- - - -
 
14
2.05 2.25 2.15 -
 
15
2.05 2.25 2.15 -
 
16
2.05 2.25 2.15 -
 
17
- - - -
 
18
- - - -
 
19
2.05 2.25 2.15 -
 
20
2.05 2.25 2.15 -
 
21
2.05 2.25 2.15 -
 
22
2.05 2.25 2.15 -
 
23
- - - -
 
24
- - - -
 
25
- - - -
 
26
2.05 2.25 2.15 2.00
 
27
2.05 2.25 2.15 2.00
 
28
2.05 2.25 2.15 2.00
 
29
2.05 2.25 2.15 2.00
 
30
       
 
31