ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
ตุลาคม
1
278
 
2
278
 
3
-
 
4
-
 
5
278
 
6
278
 
7
278
 
8
278
 
9
278
 
10
-
 
11
-
 
12
278
 
13
-
 
14
278
 
15
278
 
16
278
 
17
-
 
18
-
 
19
278
 
20
278
 
21
278
 
22
278
 
23
-
 
24
-
 
25
-
 
26
298
 
27
298
 
28
298
 
29
298
 
30
 
 
 31