ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
ตุลาคม
1
295
 
2
295
 
3
-
 
4
-
 
5
295
 
6
295
 
7
295
 
8
295
 
9
295
 
10
-
 
11
-
 
12
295
 
13
-
 
14
295
 
15
295
 
16
295
 
17
-
 
18
-
 
19
295
 
20
295
 
21
295
 
22
295
 
23
-
 
24
-
 
25
-
 
26
315
 
27
315
 
28
315
 
29
315
 
 30
 
 
 31