ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
ตุลาคม
1
270
 
2
270
 
3
-
 
4
-
 
5
270
 
6
270
 
7
270
 
8
270
 
9
270
 
10
-
 
11
-
 
12
270
 
13
-
 
14
270
 
15
270
 
16
270
 
17
-
 
18
-
 
19
270
 
20
270
 
21
-
 
22
270
 
23
-
 
24
-
 
25
-
 
26
290
 
27
290
 
28
290
 
29
290
 
30
290
 
31