อ้อยโรงงาน

 

อ้อยโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2562 อ้อยโรงงาน
บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร
โทร. (055)407241 โทร.(055) 729236  ต่อ 123,108
เดือน วันที่    
ธันวาคม
1
- -
 
2
- -*
 
3
- -
 
4
- -
 
5
- -
 
6
- -
 
7
- -
 
8
- -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
- -
 
12
- -
 
13
- -
 
14
- -
 
15
- -
 
16
684.42 -
 
17
678.12 -
 
18
679.38 -
 
19
693.87 -
 
20
697.65 -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
689.46 -
 
24
688.83 -
 
25
686.94 -
 
26
695.76 -
 
27
698.91 -
 
28
- -
-
29
- -
 
30
- -
 
31
- -