หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ขามสะแกแสง
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
 
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
ธันวาคม
1
- - - -
 
2
2.25 2.30 2.15 2.20
 
3
2.25 2.30 2.15 2.20
 
4
2.25 2.30 2.15 2.20
 
5
- - - -
 
6
2.25 2.20 2.15 2.20
 
7
- - - -
 
8
- - - -
 
9
2.25 2.15 2.15 2.20
 
10
- - - -
 
11
2.20 2.10 2.15 2.20
 
12
2.20 2.10 2.15 2.20
 
13
2.20 2.10 2.15 2.20
 
14
       
 
15
       
 
16
       
 
17
       
 
18
       
 
19
       
 
20
       
 
21
       
 
22
       
 
23
       
 
24
       
 
25
       
 
26
       
 
27
       
 
28
       
 
29
       
 
30